DONNA GİYİM E-TİCARET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") [www.escadatr.com] (“İnternet Sitesi”) internet sitesinin işletici ve hak sahibi Emirhan Cad. ATA KULE No 109 Kat 1 Dikilitaş-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim DONNA GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) ile İnternet Sitesi’ne üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında akdedilmiştir.
 
 
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KURULMASI

● Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Şirket’e ait ve Şirket tarafından işletilmekte olan İnternet Sitesinden yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

● Üye tarafından kendisinden istenilen Üyelik Bilgilerini vermesi, kendisine bir şifre tespit ederek girmesi ve işbu süreçte belirtilen izinleri vermesi üzerine Üye Ol / Kaydol butonuna basması neticesinde işbu Üye’nin Kullanıcı Hesabı açılarak Sözleşme kurulur ve yürürlüğe girer.

 

3. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

● Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi; aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

● Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmakla işbu Sözleşme’yi kabul etmiş ve üyelik hizmetlerinin sağlanabilmesi için Şirket tarafından gerekli işlemlerin yapılmasına onay vermiştir.

● Üye, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni ve hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz veya kilitleyemez, hile ve çeşitli girişimlerde bulunamaz. Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

● Üye, İnternet Sitesi’ni kullanımı esnasında virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere her türlü gerekli tedbir ve önlemi almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

● Şirket, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce kötüniyetli şekilde ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

● Üye, İnternet Sitesi'ndeki yüklemeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan ve/veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Şirket’in mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri aldığını ve bu hususta herhangi bir garanti vermediğini kabul etmektedir. Üye, bu anlamda nihai güvenliğin sağlanması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmeyi ve gerekli korumayı sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar ve/veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları ve/veya kayıplarından dolayı Üye'nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği herhangi bir zarardan dolayı Şirket’e sorumluluk atfedilemez.

● Şirket, İnternet Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, tanıtıcı, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan her türlü içerik, argüman, materyal, sistem, metot, veri, teknik ve sair hususların ve bunlara ilişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının veya lisansının sahibidir ve yasal koruma altındadır; Şirketin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Üye, İnternet Sitesi’ni Şirketin ve/veya başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

● İşbu İnternet Sitesi’nin tasarımı ve veri tabanının oluşturulmasında kullanılan yazılımın tüm hak ve yetkileri Şirket’e aittir; kopyalanmaları ve/veya kullanılmaları yasaktır.

● Üye, İnternet Sitesi’ni herhangi bir surette kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

● İnternet Sitesi’nde Üye tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler ile kullanılan ifadeler münhasıran Üye'nin kişisel fikir ve yorumlarıdır; bu fikir ve yorumların sonuçlarından münhasıran Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket’le hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket’in, Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin ve/veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

● Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları herhangi bir bildirime gerek olmaksızın defaten ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

● Şirket, tek taraflı olarak her zaman İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını, yazılımını, sunmuş olduğu hizmeti ve/veya uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

● Şirket, Sözleşme konusu hizmetlerin devamını sağlayabilmek adına herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapabilir.

● İnternet Sitesi’ne iletilen tüm eleştiri, yorum, etiket vb.leri hakkı Şirket’e ait olup, istenildiği taktirde Şirket tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

● Üye, İnternet Sitesi’ne üye olduğu ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşme’nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

● Üye işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder.

● Üye, Sözleşme’nin işbu 3. Maddesi kapsamında aksi davranışlarda bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen ve münhasıran kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 
4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

● Üye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gizlilik Şartları, Sözleşme ve Kullanım Şartları kapsamında Üye’den alınan izinler ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Şirket’in işbu Sözleşme ile temin ettiği bütün bilgileri kullanma hakkı bulunduğunu kabul etmektedir.

● İşbu Sözleşme kapsamında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde Üye, Şirket tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklam, Pazar araştırmaları, anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunulması konularında izin vermektedir.

● Üye, işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı Hesabı açmaktadır. Üye, Kullanıcı Hesabı açabilmek adına kişisel bilgilerini girmekte ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Üye’nin işbu bilgileri “Kişisel Veri” olarak addedilmektedir. Bunun yanında Üye’nin Ad, Soyadı ve iletişim bilgileri haricinde satın aldığı / alacağı ürün ve hizmetlerin tahsil edebilmek adına kredi kartı bilgileri ve ürünün teslim edilebilmesi adına Teslim Alacak Kişi bilgileri ile adres bilgisi toplanmaktadır. Bu minvalde, Şirket, Sözleşme kapsamında mevcut edimlerinin ifası adına söz konusu Kişisel Verileri işlemekte olup işbu Kişisel Verilerin temini ve işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-c. maddesi uyarınca gereklidir.

● Şirket, yukarıda bahsedildiği şekilde Üye’den toplamış olduğu Kişisel Verileri, işbu Sözleşme’ye istinaden sunulan ürün ve hizmet kapsamında ve işbu Sözleşmenin amacına uygun bir şekilde, işbu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlediğini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında azami yasal süreler içerisinde muhafaza edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

● Üye, Sözleşme ve İnternet Sitesi’nde belirtilen iletişim kanallarından Şirket'e ulaşarak veri kullanımını, işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Üye'nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına yapılacak iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca Üye’nin açık bir şekilde talep etmesi halinde, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir; verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde işbu zararın giderilmesi gibi konularda Şirket'e her zaman yukarıda belirtildiği şekilde başvurabilir ve bilgi alabilir. Üye’nin işbu hususlardaki başvuru ve talepleri Şirket tarafından yasal azami süreler içinde yerine getirilecek veya hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

● Üye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işbu Sözleşme’ye onay vermesi ve Sözleşme’nin kurulması ile birlikte üye olurken Şirket’e vermiş olduğu kişisel bilgilerinin Sözleşme’de belirtilen amaçlar dahilinde kullanılmasına ve aksi kendisi tarafından açık bir şekilde bildirilmediği sürece SMS, internet ve telefon gibi vasıtalardan iletişim kurulmasına izin ve onay vermektedir. Üye’nin işbu onay ve izni reddetme hakkını kullanıncaya dek geçerlidir.

● Üye’ye kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

● Tacir veya esnaf olan Üyelerin elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak bu tür üyelerin de reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

● Üye, Sözleşme konusu kullanım ve hizmetlerden faydalanırken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sinai Mülkiyet Kanunu, Marka, Tasarım ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer tüm yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere ilişkin olarak Şirket tarafından yayımlanacak her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye aittir.

● İnternet Sitesi’nde üye bilgilerinin gizliliği, korunması, saklanması, işlenmesi, kullanımı ve imhası ile ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, İnternet Sitesi’nde mevcut Gizlilik Kuralları-Politikası, Aydınlatma Metni ve Kullanım Şartları geçerlidir.
 
 
5. GENEL HÜKÜMLER

● İnternet Sitesi tüm üyelerine açıktır. İnternet Sitesi üzerinden verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.

● Üye’ye ait hesap ve kullanım koşulları yalnızca Üye’ye özel tanımlanmaktadır ve kullanımı yalnızca Üye'ye aittir.

● Şirket, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üye’ler için hüküm ifade edecektir.

● Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere veya İnternet Sitesi’nde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Üye’nin İnternet Sitesi’nden yararlanması Şirket tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

● Üye’nin Sözleşme’yi onaylaması üzerine mail adresine gönderilen Üyelik Sözleşmesi metnine, anılan E-maili kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir.

● Üye, kendisine özel tanımlanan Kullanıcı Hesabı kullanımından vazgeçmek istediği takdirde Şirket, iletişim bilgilerinden tanımlanan kullanıcı hesabını durdurmayı talep etme hakkına sahiptir.

● Üyelerin birbirleri ve/veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri yalnızca kişilerin sorumluluğundadır.

● Şirket her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin Üye’nin üyeliğini askıya alabilir, sonlandırabilir ve Üye’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silebilir.

● İnternet Sitesi’ne tüketici gerçek kişiler üye olabilmektedir. İşbu Sözleşme tüzel kişilere yönelik değildir.

● Üye'nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye'ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.
 
 
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SÜRESİ

● İşbu Sözleşme, taraflardan birinin talebi üzerine sona ermesi, Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi veya Sözleşme’ de sayılan diğer fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya ve bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

● Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

● Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, üye tarafından İnternet Sitesi’ne talepte bulunarak yapılabilir. Üyeliğini bitiren Üye’nin İnternet Sitesi’ne giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu iptal işlemin geriye dönüşü olmadığını kabul eder.

● Şirket, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen ve tamamen rücu hakkına sahiptir.
 
 
7. TEBLİGAT

● Üye’nin İnternet Sitesi’ne bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirimin yapılacağı tebligat adresi olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen tebligat/bildirimler hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

● Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalarına yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 
 
8. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

● İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
 
9. YÜRÜRLÜK

● ÜYE'nın üyelik kaydını onaylaması ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesi anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir. 
 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR